Đáp Ca Tuần Thánh || Anh Em Thỉnh Sinh

20 April, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 258 Lượt xem

Chúa Nhật Lễ Lá: Thánh Vịnh 21 – Lm. Kim Long

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Vịnh 115

Thứ Sáu Tuần Thánh: Phó Thác – Lm. Nguyễn Duy

Lễ Vọng Phục Sinh:

Đáp ca 1: Thánh Vịnh 32 – Lm. Thái Nguyên

Đáp ca 2: Xuất hành – Lm. Hoàng Kim

Đáp ca 3: Thánh Vịnh 29 – Lm. Thành Tâm

Đáp ca 4: Hãy Cảm Tạ Chúa – Lm. Phương Anh