Anh Hùng Tử Đạo (Solo Organ) – Br. Luke, s.P.

...