Thánh Thể trong đời sống của tôi tớ Đấng Bầu Cử

Dẫn nhập Trong các văn kiện của Công đồng Vatican II khi trình bày về Bí tích Thánh thể đối với các hoạt Giáo hội được cô đọng trong...