Hồng phúc vĩnh khấn – tại Ghana, Châu Phi, năm 2021

7 October, 2021 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 559 Lượt xem

Hồng phúc vĩnh khấn
Chúc mừng thầy Thomas Asibey Osei, s.P. trong ngày tuyên khấn trọn đời.
Thánh Lễ được cử hành tại Ghana do Đức Giám Mục Thomas Asibey Osei chủ tế ngày 01 tháng 06 năm 2021.