Lễ Đức Maria Mẹ Chúa Chiên Lành, Đấng Bảo Trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

24 April, 2021 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 1015 Lượt xem

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ CHÚA NHÂN LÀNH

Thứ 7 trước chúa nhật 4 Phục Sinh, Lễ Trọng,
Đấng Bảo trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

Lễ Đức Maria Mẹ Chúa Chiên lành đã được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích phê chuẩn là ngày lễ trọng cho Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử vào ngày 30 tháng 4 năm 1982.

Cha Gerald Fitzgerald, Đấng sáng lập Dòng, đã khuyên các thành viên trong Dòng mừng ngày lễ Mẹ Chúa Chiên Lành như là một ngày lễ bổn mạng quan trọng của Dòng. Điều này có lẽ được tác động bởi đặc sủng của Dòng là giúp đỡ các linh mục và tu sĩ để “phục vụ Đức Kitô trong các Linh mục của Người”

“Chúa Chiên Lành” là một tước hiệu mà Chúa Kitô đã dùng cho chính Ngài: “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành” (Ga 10,11), là Đấng “… đi tìm con chiên lạc… và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc” (Mt 18,12-13). Đặc tính này của Chúa Giêsu Kitô có ý nghĩa đặc biệt đối với những người tôi tớ Đấng Bầu Cử, những người có ơn gọi phục vụ và giúp đỡ các vị mục tử, linh mục và những tu sĩ nam đang đương đầu với những khó khăn hoặc những người cần một thời gian và nghỉ ngơi để canh tân ơn gọi. Sứ mệnh của Chúa Kitô, những vui mừng và thống khổ của Người, được Đức Maria, Mẹ Chúa Chiên Lành, yêu mến và thông phần. Mẹ đặc biệt quan tâm đến ích lợi của các linh mục và tu sĩ và Mẹ có thể làm nhiều việc để hỗ trợ anh em chúng ta trong ơn gọi dẫn dắt những người cần sự giúp đỡ.

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA CHIÊN LÀNH:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
dầu dân Ngài đang bước đi giữa vũng lầy bóng tối,
nhưng họ vẫn không sợ hãi chi,
vì họ bước đi theo tiếng gọi của chủ chiên,
là Đấng mà Cha đã gửi đến cho họ hy vọng và tin cậy vào.

Nhờ lời cầu nguyện và gương mẫu của Đức Maria, Mẹ Chúa Chiên Lành,
xin hướng tâm trí chúng con đến tiếng gọi của Ngài,
xin dẫn bước chúng con trên con đường Ngài chỉ,
để chúng con biết sức mạnh của cánh tay Ngài dang rộng,
và để chúng contôn vinh danh Ngài luôn mãi. Amen.

From Mt. Carmel Renewal Center

Tagaytay City, Philippines

Father Peter Lechner